Πιστευω... σε ένα Ikariam

{ charm_quark @ 22/09/2009, 22:44:32 }

Πιστεύω εις μίαν Λεηλασίαν, Μεγάλην, παντοκαταστερπτικήν, ποιητριαν παλατιών και λοιπών αναβαθμίσεων, ορατων τε πάντων και αοράτων.

Και εις ενα Στρατόν, τον ιδιόκτητον του παίκτη τον μονάκριβο, τον εκ του Θείου γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων· Πύρ και πυρός, λαίλαπαν αληθινην εκ κατακτητή αληθινου, κατασκευασθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Παίκτη, δι ου τα πάντα λεηλατήθησαν.

Τον δι ημας τους Συμμάχους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των καραβιών και σαρκωθέντα εκ Χρυσών Πανοπλιών και Ατσάλινων Ξιφών.

Πολεμήσαντα τε υπερ ημων εις Κόσμον Γαμμα και νικόντα και λεηλατήσαντα

Και θριαμβέυσαντα τη τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς.

Και επανελθόντα εις τις πόλεις ημών και καθεζόμενον εκ δεξιων του Δημάρχου.

Και πάλιν ερχόμενον μετα δόξης νικήσαι εχθρούς και ανενεργούς, ου της κυριαρχίας ουκ έσται τέλος.

Και εις την Ερευναν την αγιαν, τη κύριον, τη ποντοποιόν, την εκ της Ακαδημίας εκπορευόμενην, τη συν Παίκτη συμπροσκυνούμενην και συνδοξαζόμενην, τον λαλησαντα δια των προφητων.

Εις μίαν, αγίαν, καθολικην Συμμαχίαν.

Ομολογω εν γιουρούσι εις άφεσιν αμαρτιών.

Δεν Προσδοκω ανάστασιν ανενεργών,

αλλά μόνον ζωην της Συμμαχίας εις το μέλλοντα αιώνα.

Αμήν


{ WayFaReR @ 23/09/2009, 02:59:40 }
Εγώ πιστεύω ότι καίγεσαι οικτρά...


{ nounoukos @ 25/09/2009, 17:41:59 }

ακομα το παιζεις αυτο;;

 


Υπάρχουν 3 μηνύματα σε αυτό το θέμα